Onze school

De Zevensprong is één van de openbare scholen en de enige Jenaplanschool in de Noordoostpolder.
De school heeft ruim 300 leerlingen en rond 25 leerkrachten.

Onze school ligt aan de oostzijde van de buurt De Erven, nabij de buurt de Espelervaart en de nieuwe wijk Emmelhage. Het overgrote deel van de kinderen komt ook uit genoemde buurten. Het voedingsgebied is in feite heel Emmeloord en zelfs de hele polder: ouders die voor hun kinderen jenaplanonderwijs kiezen, zijn welkom op De Zevensprong.

De Zevensprong bestaat zo’n 30 jaar en was tot 2003 gehuisvest aan de Diezestraat en vanaf die tijd aan het Ellertsveld nr. 15. We hebben alle groepen nu onder één dak en werken in een fraai en modern gebouw.
Het is een multifunctionele locatie: op hetzelfde terrein bevindt zich kinderdagopvang. Bovendien maakt de peuterspeelzaal gebruik van één van de lokalen. Tot slot wordt één lokaal gebruikt voor de Plusklas van onze stichting.

Ouders hebben op vele manieren de mogelijkheid om deel te nemen aan het schoolleven op De Zevensprong.

  • Er is een actieve Ouderraad en Medezeggenschapsraad.
  • Er zijn rapportbesprekingen.
  • De diverse commissies op school kennen een grote inbreng van ouders.
  • De klassenouders geven directe ondersteuning aan de stamgroep.
  • Het team staat open voor de inbreng van ouders en hecht veel waarde aan een goede wisselwerking tussen leerkracht en ouders.
  • Maandelijks komt er een informatiebulletin uit, de Zevenklapper, dat de ouders op de hoogte brengt van actualiteiten op De Zevensprong.

De schoolgids wordt opgesteld door het team van De Zevensprong in samenspraak met medezeggenschapsraad. De mr moet haar instemming verlenen aan dit document. Het is uiteindelijk het bevoegd gezag (het bestuur van de school) die de schoolgids jaarlijks vaststelt en aanbiedt aan de inspectie voor het basisonderwijs.
Ouders ontvangen bij aanmelding een schoolgids en vervolgens jaarlijks na de vaststelling door het bevoegd gezag en na instemming van de mr.

Onze Facebookpagina