Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 4 teamleden en 4 ouders. Het hoofddoel van een medezeggenschapsraad is het bevorderen van veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

 

De leden hebben zitting zonder ‘last of ruggespraak’. Dit betekent dat ze het recht hebben een besluit te nemen zonder daarover eerst met de achterban te overleggen, op basis van eigen inzicht en overtuiging.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer eens in de 8 weken bij elkaar.

Wat doet de MR?

De MR heeft advies– of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft ook ongevraagd kenbaar maken aan de directie of het bestuur.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen zoals:
• verbetering van het onderwijs
• personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
• het schoolplan
• de besteding van geld en gebouwen
• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• communicatie en betrokkenheid naar ouders
• individuele leerlingenbegeleiding en -zorg
• veiligheid (in en rond de school).

 Waarom is er een MR?

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders, als consumenten, hebben belang bij goed onderwijs.

Wat betekent de MR voor mij als ouder? 

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaarzitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de activiteiten vereniging [AV]?

De activiteiten vereniging bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school. De MR en de AV spannen zich allebei in om samen met het team van de Zevensprong een goede school te maken en te houden.

Hoe kunt u de MR bereiken?

Via de mail: mr.ojsdezevensprong@aves.nl

Uw mail wordt verzonden naar de brievenbus van de MR; de secretaris van de MR leest deze regelmatig. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.
Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanschieten.

 

O.J.S. De Zevensprong - Medezeggenschapsraad -

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouders en personeelsleden hebben op grond  van de Wet medezeggenschap op scholen  (WMS) inspraak in het beleid van de school. In die gevallen waarin het beleid de meerderheid van alle scholen betreft, ligt deze verantwoordelijkheid bij de GMR. De GMR van Aves bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten en wordt professioneel ondersteund. De GMR heeft als doel: ‘Het op een positief kritische manier beoordelen van beleid en waar nodig geacht het adviseren van het College van Bestuur inzake het te volgen beleid’.

Vragen en/of opmerkingen kunt u mailen aan gmr@aves.nl. U ontvangt altijd een reactie.

Onze Facebookpagina